Privacybeleid

  •  De verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is De Winkelinrichter. De Winkelinrichter is een vof, gevestigd aan de Weerestraat 5-7, 3044 BG Rotterdam. De Winkelinrichter is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24184386.

De Winkelinrichter is zich bewust van en eerbiedigt uw recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens en de informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren, zoals uw (firma)naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres etc. (persoonsgegevens) die u verstrekt aan De Winkelinrichter, worden verwerkt. Wij hebben dus het huidige privacybeleid ontwikkeld om u de wijze uit te leggen waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken alsook alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te vrijwaren.

Door het bestellen van onze producten en een beroep te doen op onze diensten, wordt u gevraagd expliciet in te stemmen met de verzameling van uw persoonsgegevens en met de gebruiksvoorwaarden beschreven in dit privacybeleid.

Wij houden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen en nodigen u dan ook van harte uit om regelmatig het huidig privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van de eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden ge-upload op onze website, teneinde de datum die voorkomt in zijn laatste paragraaf bij te werken. Wij brengen geen enkele wijziging aan die van aard is om het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gewaarborgd in het huidig privacybeleid, te verminderen zonder uw voorafgaande toestemming te verkrijgen.

De bewoordingen van het huidige privacybeleid doen geen enkele afbreuk aan de bepalingen van een eventueel contract dat u met ons zou hebben kunnen gesloten en dat voorrang heeft op de bewoordingen van dit privacybeleid.

  •  Vertrouwelijkheidsverplichting.

De Winkelinrichter verzamelt en verwerkt geen enkel persoonsgegeven dat u niet vrijwillig aan ons heeft verschaft. Wij garanderen u dat ons personeel beantwoordt aan strenge veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorschriften en verzekeren u dat de verwerking van u persoonsgegevens wordt uitgevoerd met volledige eerbiediging van Europese en Nederlandse wetgeving en met name de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

  •  Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

De Winkelinrichter verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en beperkte behoeften.

De Winkelinrichter verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden: Het beheer van onze klanten: bijvoorbeeld wij moeten uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of diensten te leveren en te factureren, om uw krediet te verifiëren, om u op de hoogte te kunnen houden van de laatste aanbiedingen, nieuwigheden en eventuele activiteiten of evenementen.

Door uw persoonsgegevens aan ons door te geven, stemt u uitdrukkelijk in met deze wijze van gebruiken.

De Winkelinrichter bewaart uw persoonsgegevens enkel gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

  •  Veiligheid/ Vertrouwelijkheid

De toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot onze werknemers die het nodig hebben deze te kennen en die opgeleid werden in de naleving van strikte vertrouwelijkheidsvoorschriften bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen die De Winkelinrichter online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken beschermd, inter alia, door in de sector gangbare "firewalls" en door wachtwoorden. Echter, hoewel wij geprobeerd hebben om veilige, betrouwbare websites te creëren die het vertrouwen van onze bezoekers waardig zijn, herinneren wij u eraan dat het internet in het algemeen niet beschouwd wordt als een volledig veilige omgeving, en dat bijgevolg de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens door u verschaft of van het materiaal afgegeven via onze websites, of via e-mail niet gegarandeerd kan worden door De Winkelinrichter. Aldus kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen tijdens de doorvoer via het internet netwerk.

Wij kunnen u verzekeren dat wij ons best doen om voortdurend de bescherming en de veiligheid van persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt te verbeteren. Voor meer uitgebreide informatie over het gebruik van onze websites, nodigen wij u uit om eveneens onze gebruiksvoorwaarden, zoals vastgelegd in onze algemene voorwaarden, aandachtig te lezen.

De Winkelinrichter